Polityka prywatności

Chcemy Ci pokazać, jakie informacje gromadzimy, dlaczego to robimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Aby zyskać Twoje zaufanie i transparentność czynności prowadzonych w naszej firmie hostingowej.

Informacje ogólne


Chornimy Twoje dane osobowe we właściwy sposób.
Operator serwisu:

Hostinguj z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 85/21, (02-001) Warszawa.

Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.). Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:

 • techniczne uruchomienie usług,
 • fakturowanie,
 • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
 • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
 • informowanie o planowanych pracach technicznych,
 • informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
 • informowanie o zmianach regulaminów,
 • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,
 • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
 • bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.
 • przesyłanie informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, albo w panelu klienta - szczegółowe zasady,zakres zgody wraz z powołeniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody), Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora,
 • aktywacja zamówionych usług partnerów Hostinguj.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


Jako firma, przyjeliśmy RODO z ogromną radością. W założeniu ma wam ono pozwolić na lepszą kontrolę waszych prywatnych danych osobowych, sposobu przetwarzania i zwiększyć zaufanie do nas z czego będziemy niezwykle wdzięczni.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy:

Administrator Twoich danych osobowych:

Hostinguj z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 85/21, (02-001) Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 • realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne

 • wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas,
  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
  • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

 • Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  • a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  • b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  • c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w:
  • pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Pliki Cookies


Nasza strona może wykorzystywać pliki cookies. Możesz zarządzać nimi przy pomocy specjalnego panelu.
Wbrew popularnej nazwie (ang. EU cookie law) dyrektywa unijna dotyczy wszystkich mechanizmów używanych do gromadzenia danych o użytkownikach, a nie tylko cookies.
W związku z europejskimi wytycznymi w 2013 roku znowelizowana została ustawa Prawo Telekomunikacyjne, która swoim art. 173 nakłada obowiązek informowania o przechowywaniu i wykorzystywaniu ciasteczek. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara finansowa, która może być nałożona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Polska implementacja dyrektywy różni się od niektórych modeli zagranicznych brakiem wymogu wyraźnego wyrażenia zgody i akceptacji polityki cookies przez użytkownika końcowego. Ustawa pozostawia pole do braku takiej zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W praktyce więc stosowane na polskich stronach ostrzeżenia o ciasteczkach pełnią charakter wyłącznie informacyjny.

Opinie HOSTINGUJ.PL - hosting, domeny i certyfikaty ssl