Regulamin

Korzystanie z usług Hostinguj i dostępnych zasobów

Jesteśmy partnerami w Twoim biznesie i o niego dbamy. Korzystanie z usług Hostinguj wiąże się z obowiązkiem przestrzegania polskiego i europejskiego prawa jak również wytycznych, które postaramy się Państwu jasno przedstawić.


Aktualizowany Lipiec 1, 2018

Wstęp regulaminu

Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Hostinguj drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin zawiera zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych zgodnie z rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem i warunkami w nim zawartymi.

Regulamin powstał z myślą o jasnym przedstawieniu zasad, których należy przestrzegać.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin - OWU określa zasady świadczenia usług przez HOSTINGUJ Maksymilian Kuta w postaci usługi hostingu polegającej na udostępnieniu i nadaniu uprawnień do korzystania z bezpiecznego serwera w celu przechowywania na nim danych i zarządzania dostępnymi funkcjami planu za pomocą panelu.

Korzystanie z hostingu jak innych oferowanych usług warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowanie z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dostępne funkcjonalności znajdują się na podstronach poszczególnych usług bądź planów, które dotyczą zamówionej usługi i są akceptowane bez zastrzeżeń.

Aby korzystać z usług świadczonych przez hostinguj.pl niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta lub udostępniając je w Panelu Klienta na podstronie faktur z możliwością ich pobrania bądź wydrukowania.

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez hostinguj.pl jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku a także na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie. Hostinguj w celu wykonania zamówionej usługi ma prawo do przekazania danych osobowych podmiotom zawartym w dokumencie "RODO – podmioty współpracujące", który jest przez Klienta w pełni zaakceptowany, jest również częścią i zawartością niniejszego Regulaminu, jest dostępny do wglądu w przypadku wyrażenia takiej chęci. Przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące jest niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

Domena internetowa, której ustawienia dns wskazują na nieaktywną bądź zawieszoną usługę hostingową oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na wyświetlanie odpowiednio pod adresem domeny informacji handlowych oraz reklam produktów i usług oferowanych przez Hostinguj.

Naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulamin bądź sformułowania treści Regulaminu i umów zawieranych przez Klienta jak również próba przekroczenia danego parametru bezpieczeństwa - zasobów danej usługi lub specyfikacji, skutkuje możliwością zablokowania lub usunięciem posiadanej usługi przez Hostinguj bez rekompensat finansowych.

Zgromadzone środki w Programie Partnerskim mogą być wykorzystane na opłacenie faktur za usługi dostarczane przez Hostinguj. W przypadku gdy Klient posiada możliwość wystawienia faktury vat za promowanie usług Hostinguj, Klient może złożyć wniosek o wypłatę zgromadzonych środków na wskazane konto bankowe. Środki zostają wypłacone jako kwota brutto po przesłaniu odpowiedniej faktury przez Klienta na adres kontakt@hostinguj.pl

Klient w sposób dobrowolny zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych, które w przypadku zmiany aktualizuje w ustawieniach w Panelu Klienta. Hostinguj zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności podanych danych i w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek błędu kontaktuje się z Klientem w celu aktualizacji danych na prawidłowe w terminie nie krótszym niż 2 dni. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta na wezwanie i zgłaszany przez Hostinguj problem, Hostinguj może wypowiedzieć wszystkie zawarte umowy i zakończyć świadczenie usług w trybie natychmiastowym bez możliwości ich późniejszego reaktywowania, bądź zwracania jakichkolwiek środków finansowych.

W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami hostinguj.pl ma prawo przeprowadzić procedurę weryfikacji danych podanych podczas rejestracji Konta i zażądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, w szczególności skanu odpowiedniego dokumentu. Rejestry księgowe oraz rejestry domen internetowych wymagają weryfikowania przez rejestratorów danych personalnych. Kopia dokumentu potwierdzających tożsamość Klienta powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, daty wydania i terminu ważności dokumentu. Klient przed dostarczeniem ww. kopii Klient powinien zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na przesyłanym dokumencie, tj.: fotografia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Po potwierdzeniu tożsamości Klienta, hostinguj.pl usunie przesłane kopie dokumentów. Klient posiada również możliwość weryfikacji swojej osoby poprzez przesłanie oświadczenia o prawdziwości danych, podpisanego przez Klienta z podpisem poświadczonym notarialnie.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług Hostinguj i wytyczne. Regulamin oznacza wzorce umowne dla poszczególnych usług, którego respektowanie i zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z usług Hostinguj.

Serwis – serwis internetowy hostinguj.pl oraz panel.hostinguj.pl, prowadzony przez Hostinguj.

HOSTINGUJ/Usługodawca/Organizator – właściciel i administrator Serwisu, świadczący usługę hostingu, utrzymywania domen internetowych, dostarczania certyfikatów ssl i innych usług zawartych w PKD w oparciu o niniejszy regulamin tj. – HOSTINGUJ Maksymilian Kuta z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 85/21, (02-001), NIP: 8133618743, REGON: 380594806.

Rejestracja - Założenie nowego Konta.

Usługobiorca/Klient – Pełnoletnia osoba korzystająca z usług Hostinguj świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin. Jest podmiotem zawierającym umowę o świadczenie usług z Hostinguj.

Konsument - Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Abonent - podmiot na rzecz którego jest bądź ma zostać zarejestrowana domena internetowa.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto ze spersonalizowanym hasłem dostępowym w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu. Hostinguj zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku gdy Klient nie posiada aktywnych usług.

Panel Klienta - indywidualny panel dostępowy Klienta, zawierający biling, płatności online, zamówione usługi oraz skróty do zarządzania aktywnymi usługami. Jest to system informatyczny, do którego dostęp otrzymuje się bezpłatnie po Rejestracji Konta Klienta. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji Konta w Panelu Klienta i nie zobowiązuje się do ujawniania tych i innych danych autoryzujących osobom trzecim. Hostinguj nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, identyfikatora lub hasła. Klient posiada możliwość dysponowania nadpłaconymi środkami z wirtrualnego portfela na opłacenie faktur. Nadpłacone środki są automatycznie wykorzystywane do opłacenia faktur w przypadku posiadania odpowiedniego stanu środków finansowych.

Okres Abonamentowy - Czas trwania umowy i świadczenia usługi, zdefiniowany podczas składania zamówienia. Po wcześniejszym kontakcie istnieje możliwość zmiany wybranego okresu rozliczeniowego (wybranego podczas składania zamówienia) na inny dostępny.

Wystawca/Rejestrator - osoba trzecia uprawniona do wykonywania operacji na domenach internetowych (rejestracja, odnowienie, transfer), wystawiania Certyfikatów SSL i weryfikacji danych podanych przez Klienta.

Siła Wyższa - zewnętrzne zdarzenie, którego przewidzenie jest niemożliwe jak również nie można zapobiec jego wydarzeniu się (wykonaniu) przy zachowaniu należytej staranności.

Dostępność Usługi - widzialność usługi na pierwszym routerze poza serwerami infrastruktury Hostinguj. W czas Dostępności Usługi wliczane są chwilowe przerwy związane z konserwacją systemu, obsługą w celu utrzymania lub zwiększenia jakości usług świadczonych przez Hostinguj, zawarte są również wszelkie naprawy, które mają na celu usunięcie ewentualnej awarii systemu.

Okres Próbny/Okres Testowy/Bezpłatny Test/ - ustalony okres testowy (najczęściej 14 dni), w którym zamówiona usługa jest bezpłatnie udostępniona przez Hostinguj w przypadku wyrażenia takiej chęci przez Klienta, podczas składania zamówienia w sekcji "Dodatkowe uwagi". Hostinguj może odmówić aktywacji Okresu Testowego bez podania jego przyczyny. Okres Próbny jest wliczany w okres czasu stanowiący Okres Abonentowy.

§3 Usługi

3.1. Hosting Hosting WordPress Hosting SSD NVMe Hosting - usługa udostępniająca dostęp do serwera, na którym Klient ma do wykorzystania zamówione zasoby w postaci przestrzeni dyskowej, przepustowości i funkcji zależnych od wybranego planu hostingowego.

Proces zamówienia hostingu przez Klienta odbywa się poprzez elektroniczny formularz zamówień i jest przesyłany Organizatorowi. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Organizatora pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a Organizator zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie. Podczas składania zamówień wymaga od Klienta sprecyzowania domeny, która będzie główną domeną hostingu, kolejne kroki Klient powinien wykonywać zgodnie z informacjami dostępnymi w formularzu. Umowa zostaje zawarta na wybrany okres przez Użytkownika, który może później przedłużyć lub pozwala przejść na wyższy/niższy plan hostingowy.

Usługodawca informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług Hostingu na kolejny okres. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie konto hostingowe zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni. Uregulowanie należności w tym terminie powoduje przedłużenie okresu abonamentowego, licząc od dnia końca ważności zawieszonej usługi. W przypadku posiadania zablokowanej/zawieszonej usługi hostingu, kopie zapasowe w tym czasie nie są wykonywane. W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie wymaganej należności za przedłużenie ważności, po 30 dniach skutkuje bezpowrotnym usunięciem zgromadzonych danych i całego konta hostingowego.

Usługodawca gwarantuje dostępność usługi Hostingu w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący Użytkownikowi limit transferu danych. Zapewniając jak najlepszą jakość usług Hostingu Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Odczuwalna/Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze, o czym Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną. Użytkownik powinien wykonywać kopie zapasowe plików hostingu w celu utworzenia prywatnych kopii zapasowych w celu zabezpieczenia się przed utratą danych. Organizator nie odpowiada za pliki przechowywane przez Klienta.

Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych Klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

 • naruszanie cudzych praw własności intelektualnej,
 • szkodliwego lub zainfekowanego oprogramowania przez wirusy lub skrypty ze szkodliwym działaniem,
 • godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,
 • mających charakter pornograficzny,
 • innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników. Zabronione jest ingerowanie Klienta w serwer jak również wykonywanie szkodliwych działań w tym instalowanie oprogramowania i skryptów które mają na celu spowolnić lub rażąco wykorzystać dostępne zasoby serwera i usług do celów lokalnych lub zewnętrznych. Zabronione jest również wykonywanie działań, których celem jest uzyskanie nielegalnego dostępu.

Nierozwiązane spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem.

Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie.

Bezproblemowe korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, FireFox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

Po wcześniejszym wyrażeniu chęci przez Użytkownika do skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego usługi hostingu, Administrator aktywuje bezpłatny i niezobowiązujący dostęp do zamówionej usługi hostingowej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dogłębnej weryfikacji zamówienia i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów nieuruchomienia bezpłatnego okresu testowego lub w przypadku aktywnego okresu testowego usunięcia konta i danych. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik posiada możliwość przedłużenia usługi zgodnie z aktualnym cennikiem danego planu hostingowego. W przypadku braku wpłaty za przedłużenie usługi hostingu - w dniu końca ważności, usługa zostaje niezwołocznie zawieszona.

3.2. Domeny Domeny internetowe- usługa pozwalająca uzyskać własny adres internetowy/domenę na wybrany przez Klienta okres. Domena to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz dostępnych rozszerzeń. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem domen.

Rejestrator to podmiot odpowiedzialny za bezpośrednią rejestrację nazw domen w bazie Operatora Rejestru. Partner to podmiot pośredniczący w rejestracji domen, mogący świadczyć także usługi bezpośredniej rejestracji domen na mocy zawartych porozumień z danym Operatorem Rejestru. Klient ma możliwość ukrycia danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois dla domen globalnych, dostępnych w ofercie. Operator Rejestru to podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu. W celu rejestracji wybranej domeny, Hostinguj działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru albo za pośrednictwem Partnera z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia hostinguj.pl reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji nowej domeny, w tym w szczególności:

 • do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie jasno określonym w Regulaminie,
 • do udzielenia Administratorowi dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy usługi.

Abonent, który jest Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji lub odnowieniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowywana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako "Zamówienie specjalne", z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

Regulamin nazw domeny .pl

3.3. Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL- usługa szyfrująca gwarantująca bezpieczeństwo wybranego adresu lub serwera. Certyfikat SSL to unikatowy ciąg znaków poddany walidacji przez Wystawcę, służący do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze/hostingu, na którym go zainstalowano. Jest zarejestrowany dla określonej nazwy domeny dla której go wystawiono.

Certyfikat SSL może być poddany unieważnieniu, które polega na zaprzestaniu uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze/hostingu, na którym został on umieszczony. Ceny całkowite oferowanych certyfikatów są zgodne z ofertą zamieszczoną na podstronie certyfikatów, gdzie znajduje się szczegółowy cennik i pełna oferta.

3.4. Serwery gier Serwery gier- usługa z wybranym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta gry służącym do prowadzenia rozgrywek multiplayer przez Internet, serwer jest zainstalowany na zasobach Usługodawcy. Poprzez pojęcie Slot należy rozumieć miejsce dostępne dla jednego gracza na serwerze gier.

Serwery gier dzielą się na serwery publiczne i prywatne, które z kolei muszą być zawsze zabezpieczone hasłem dostępowym i zabronione jest jego publiczne podawanie w nazwach serwerów. Charakteryzują się również takimi parametrami jak maksymalna ilość Slotów, adres ip, port, id, okres wynajmu Serwera. Usługobiorca bądź Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie Serwerami a w szczególności konfigurację Serwera, wgrywanie map, modów i ich początkową konfigurację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, winy Usługobiorcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub niezachowania przez niego przepisów bądź postanowień Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klientowi nie wolno ingerować w procesy serwerów w celu spowolnienia usług osób trzecich i innych Klientów firmy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści oraz nie odpowiada za poczynania Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację wykonaną przez Usługobiorcę lub Administratora.

Usługodawca instaluje zamówiony Serwer gier, w ciągu jednego dnia roboczego od zaksięgowania należnej opłaty zgodnej z zamówieniem dokonanym za pomocą formularza elektronicznego. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy narzędzie do konfigurowania i kontroli nad Serwerem, a w szczególności Panelu administracyjnego i dostępu do plików Serwera za pomocą protokołu FTP. Hostinguj przeprowadza zlecone i konieczne naprawy lub reinstalacji Serwera najszybciej jak jest to możliwe, a maksymalnie do pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia zaistniałego problemu.

Usługodawca nie zajmuje się modernizacją serwera Klienta, nie wykonuje instalacji modów i pluginów. Zakazuje się wykorzystywać serwer ftp jako miejsce wymiany plików w Internecie. Zabrania się ingerowania w silnik oprogramowania gry i komend rozruchowych w celu zwiększenia wydajności lub liczby Slotów. Administrator nakłada na Klienta obowiązek umieszczenia w nazwie serwera adresu firmy Hostinguj np. w postaci zapisu "| Hostinguj.pl" lub "@Hostinguj.pl". Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy serwera, jeżeli będzie ona niezgodna z wytycznymi Regulaminu lub będzie łamała prawa lub będzie naruszać dobra osób trzecich. Zabrania się kategorycznie uruchamianie oprogramowania do obliczeń (kopania) kryptowalut lub wykorzystujących dostępne zasoby w innym celu niż zamówiony Serwer gier.

Klient ma możliwość zatrzymania, startu i reinstalacji plików serwera za pomocą panelu administracyjnego gier.

3.5. Serwery głosowe Serwery głosowe- usługa z wybranym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta aplikacji głosowej służącej do komunikacji głosowej przez Internet, serwer jest zainstalowany na zasobach Usługodawcy. Serwer głosowy działa na zasadach i wytycznych Serwerów gier. Posiadają one zamówioną przez Klienta liczbę Slotów jak również opcję czy jest to serwer publiczny bądź prywatny. Korzystanie z serwera musi być nadzorowane przez Klienta, który zobowiązuje się do pilnowania przestrzegania prawa. Niezastosowanie się do regulaminu i wytycznych serwerów pozwala Administratorowi na zawieszenie/usunięcie zamówionego serwera. Kanały serwerów głosowych nie mogą zawierać wulgaryzmów ani załączników do niebezpiecznych i gorszących treści.

Usługodawca nie wykonuje modernizacji i konfiguracji kanałów i administratorów wybranego oprogramowania serwerów.

§4 Płatności

Usługi Hostinguj są odpłatne, regulowane za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą szybkiej płatności bankowej online. Wpłaty realizowane za pomocą przelewu tradycyjnego powinny być zaksięgowane na koncie bankowym Hostinguj minimum 3 dni przed końcem ważności usługi. Wszelkie dane do przelewów, rodzaje płatności i faktury są dostępne w Panelu Klienta po zalogowaniu. Wysokość opłaty z tego tytułu jest zależne od wybranej usługi i jego cennika – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy. Cennik usług z przyczyn zależnych od partnerów może ulegać zmianie o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami prawa lub jego zaktualizowana cena będzie widoczna przy danej usłudze w serwisie hostinguj.pl oraz w Panelu Klienta. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika.

21 lub więcej dni przed końcem ważności usługi generowana jest faktura odnowieniowa - proforma, jest ona dostępna do pobrania w Panelu Klienta w zakładce Faktury oraz jest przesyłana drogą elektroniczną na wskazany adres email podany podczas Rejestracji Konta. Hostinguj nie ma obowiązku dostarczania wiadomości elektronicznej z fakturą proforma. Zawieszone konta hostingowe mogą być odwieszone tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego uregulowania zaległych płatności faktur proforma na wcześniej wybrany okres rozliczeniowy, który był wybierany podczas składania zamówienia na usługę hostingową.

Faktury proforma dla przedłużenia usług hostingowych generowane są automatycznie przez system, minimum 21 dni przed końcem ważności usługi, liczba dni kiedy generowana jest nowa faktura proforma dla przedłużenia ważności usług hostingowych zależna jest od wybranego okresu rozliczeniowego usługi:

 • 1 miesiąc: 28 dni
 • 3 miesiące: 45 dni
 • 6 miesięcy: 60 dni
 • 12 miesięcy: 90 dni
 • 24 miesiące: 120 dni
 • 36 miesięcy: 180 dni

Faktury proforma dla odnowienia domen generowane są 60 dni przed końcem ważności usługi.

W przypadku braku wpłaty za przedłużenie usług w terminie Hostinguj zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty za opóźnienie, zależnej od posiadanej usługi.

W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie obowiązuje nowy cennik. Wszelkie wypowiedzenia powinny zostać złożone w formie pisemnej/elektronicznej i przesłane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub bezpośrednio na adres korespondencyjny firmy Hostinguj dostępnej w zakładce kontakt. Przekroczenie miesięcznego limitu transferu zawiesza wybraną usługę z możliwością jego ponownego aktywowania po zakupie dodatkowego pakietu transferu. Zawieszona usługa z powodu wyczerpania zasobów przepustowości jest aktywowana w momencie nastąpienia następnego kolejnego okresu abonamentowego usługi. W przypadku nieuregulowania płatności w wymaganym terminie umowa o świadczenie wybranych usług wygasa, a konto i pliki Użytkownika po 30 dniach zostają bezpowrotnie usunięte/zablokowane w serwisie.

Faktury VAT są automatycznie wystawiane po dokonaniu szybkiej płatności online (PayNow, Payu, Przelewy24) z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu podczas rejestracji/edycji Konta. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wszystkich cen usług Hostinguj doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podczas składania zamówienia kody rabatowe i promocyjne obniżające koszt zamówienia nie łączą się ze sobą.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A, który udostępnia płatności następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

Klient akceptuje fakt iż nadpłacone lub zwrócone kwoty będą przekazywane do wirtualnego salda, które można wykorzystać do opłaty przyszłych faktur.

Niektóre formy płatności ekspresowych mogą być obarczone dodatkową kwotą prowizji pobieraną przez zewnętrznych dostawców usług płatności online:

 • Przelew bankowy - brak prowizji (księgowanie wpłaty i realizacja zamówienia: do 3 dni roboczych)
 • PayNow - 0.95% (księgowanie wpłaty i realizacja zamówienia: natychmiastowa)
 • PayU - 0.30 PLN + 2.30% (księgowanie wpłaty i realizacja zamówienia: natychmiastowa)
 • Przelewy24 - 0.30 PLN + 1.90% (księgowanie wpłaty i realizacja zamówienia: natychmiastowa)
 • Karta kredytowa - 1.50 PLN + 2.90% (księgowanie wpłaty i realizacja zamówienia w większości przypadków: natychmiastowa)

Prowizja jest automatycznie naliczana od kwoty brutto elementów faktury i jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%.

Ceny rejestracji, odnowienia i transferu domen, są wyliczane i aktualizowane co kilka godzin w Panelu Klienta, na podstawie aktualnych kursów EUR i USD według NBP i innych czynników. Aktualny cennik domen.

§5 Odpowiedzialność

Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego Klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz – w przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu – wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług Hostinguj ze skutkiem natychmiastowym.

Hostinguj zobowiązuje się świadczyć oferowane usługi z należytą starannością.

Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utrudnienia w korzystaniu z usług Hostinguj spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub jego klientów, a także działaniami wykonywanymi przez osoby trzecie lub siły wyższe.
 • umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści lub nieetycznych przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby,
 • szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku z korzystaniem z usług Hostinguj, a stanowiącymi zdarzenie, za którego powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • usunięte dane i pliki w związku z niedokonaniem płatności za przedłużenie usług,
 • utracone przez Klienta korzyści
 • usunięte dane i pliki Klienta, Hostinguj nie bierze odpowiedzialności za codzienne wykonywanie aktualnej kopii zapasowej plików i Konta Klienta ale wykonuje je i przechowuje w 2 niezależnych lokalizacjach aż do 3 dni wstecz.

Klient zobowiązuje się do natychmiastowego aktualizowania danych teleadresowych w przypadku ich zmiany oraz do terminowego regulowania płatności za usługi. Klient zobowiązuje się do naprawy szkody wyrządzonej Hostinguj z jego winy. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Hostinguj w ewentualnych zaistniałych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności Hostinguj w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta. W ramach usługi hostingu Klient może przetwarzać dane osobowe ponieważ integralną częścią tego Regulaminu jest "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych", która jest w pełni akceptowana i respektowana przez obie strony, bez konieczności jej podpisania (w przypadku gdy Klient wymaga odręcznie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Klient kontaktuje się z Hostinguj w celu uzyskania takiego dokumentu).

W przypadku uzyskania przez Hostinguj wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta na udostępnionej powierzchni dysku, hostinguj.pl ma prawo zablokować dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę lub ją całkowicie usunąć. O zablokowaniu dostępu do danych lub zablokowaniu świadczenia usługi Hostinguj niezwłocznie poinformuje Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, wzywając do zaprzestania naruszeń w odpowiednim terminie nie krótszym niż 24 godziny. Do czasu zaprzestania naruszeń hostinguj.pl posiada możliwość zablokowania dostępu do danych lub świadczenia usługi. Po ustaniu przyczyny zablokowania dostępu do danych lub świadczenia usługi, Hostinguj niezwłocznie podejmie decyzję o przywróceniu dostępu do danych lub podejmie dalsze świadczenie usług.

Klient oświadcza, że jest świadomy iż w przypadku złamania Regulaminu Serwisu, Hostinguj ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności przez odpowiednie organy władzy publicznej. Klient umieszczając na serwer pliki graficzne, audio, video i wszelkiego rodzaju content oświadcza iż posiada stosowne licencje lub uprawnienia do ich rozpowszechniania lub wykorzystywania. W przypadku gdy Hostinguj posiada uzasadnione wątpliwości zwraca się z prośbą o przesłanie stosownej dokumentacji w ciągu 24h, potwierdzającej posiadanie takich uprawnień. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta Hostinguj zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź stałego usunięcia wszystkich zgromadzonych danych bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności finansowej, z uwagi na złamanie Regulaminu, Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji ani zwrot poniesionych wpłat na rzecz usługi, która została zawieszona/usunięta.

Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty z tytułu świadczenia wybranej usługi.

§6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hostinguj natomiast administratorem danych osobowych umieszczanych przez Użytkownika na serwerze w oparciu o niniejszy Regulamin jest Klient. Klient zezwala Hostinguj przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia najwyższej jakości i dostępności realizowanych usług. Dane osobowe podane przez Klienta zostały złożone dobrowolnie, będące koniecznym warunkiem do rozpoczęcia realizacji zamówionych usług. W przypadku realizacji zamówienia, którego dane identyfikujące Klienta są niepoprawne lub ich brak Usługodawca może wstrzymać się z jego aktywacją i realizacją do czasu wprowadzenia poprawnych danych. Hostinguj zapewnia najwyższą ochronę powierzanych mu danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Hostinguj wykorzystuje sprawdzone środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiając dostęp do nich przez osoby trzecie. Usługodawca stosuje rozwiązania zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu, którą Klient w całości akceptuje i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń.

§7 Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji jedynie w wypadku dotyczącym różnicy pomiędzy oferowaną, a dostarczaną jakością usług. Ewentualne reklamacje Klienta prosimy składać drogą pocztową na adres korespondencyjny, opisując przyczynę złożenia reklamacji na specjalnym wniosku otrzymanym od Hostinguj.

Usługodawca rozpatruje reklamacje Klienta w najkrótszym możliwie terminie, nie trwającym dłużej niż 14 dni. Wszelkie informacje na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca dostarcza Klientowi za pomocą korespondencji wysłanej za pomocą poczty e-mail lub standardowej korespondencji pisemnej.

§8 Umowa i jej warunki

Umowa o świadczenie usługi i "Umowa dzierżawy hostingu wraz z nazwą domeny" zawierana jest na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu wybieranemu przez Klienta podczas składania zamówienia. Umowa jest zawierana automatycznie przy złożeniu zamówienia i jest dostępna w Panelu Klienta w Centrum Plików. Przy przedłużeniu ważności usług umowa jest automatycznie przedłużana.

Klientowi Hostinguj będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Hostinguj, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego wniosku odstąpienia (uzyskiwanego drogą elektroniczną od Hostinguj po wyrażeniu takiej chęci) na adres email kontakt@hostinguj.pl lub poprzez zgłoszenie techniczne.

Hostinguj zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym w przypadku naruszeń: Regulaminu, postanowień umowy, wykorzystania usługi niezgodnie z dostępnymi zasobami i parametrami bezpieczeństwa, działania na szkodę Hostinguj lub innych jego Klientów i użytkowników sieci Internet.

§9 Zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę przed wejściem w życie nowego Regulaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy Hostinguj może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej. Klient, który nie przesłał stosownych dokumentów przed terminem wejścia nowego Regulaminu akceptuje jego wszystkie zmiany i się do nich stosuje. Umowa o świadczenie wszystkich usług Hostinguj zawierana jest w języku polskim. Regulamin w innych formatach jest dostępny do pobrania i wydrukowania w celu zaznajomienia się z jego treścią.

Twój hosting i domeny u nas

Darmowe Certyfikaty SSL

Automatycznie instalowane i odnawiane certyfikaty ssl dla każdej domeny i subdomeny podpiętej do hostingu.

Kody AuthInfo w panelu

Dla każdej zarejestrowanej domeny PL w Hostinguj kody AuthInfo są udostępnione w panelu Klienta.

Wyższa pozycja w Google

Prędkość ładowania strony jest czynnikiem rankingowym w Google, postaw na ultraszybki hosting HTTP/3.

Szybkość i konwersja

Sklep lub strona na hostingu SSD NVMe z LiteSpeed + LsCache to większa sprzedaż i satysfakcja Twoich Klientów.

Bezpłatna migracja

Nasz dział techniczny bezpłatnie i kompleksowo przeniesie Twoją stronę www i pocztę na nowy serwer.

Poczta bez spamu

Profesjonalna poczta e-mail we własnej domenie bez reklam i spamu, dostępna na każdym urządzeniu.

Stałe i niskie ceny

Niskie i stałe ceny zamówienia i przedłużenia hostingu i domen na kolejne wygodne okresy rozliczeniowe.

Elastyczność i wydajność

W dowolnym momencie zmień swój plan hostingowy i zwiększ dostępne zasoby konta hostingowego.

Wybierz szybki i wydajny hosting dla biznesu

Hosting NVMe

Wydajny i ultraszybki Hosting SSD NVMe, aż do 3 vCPU procesora Intel Xeon E-2288G 5 GHz i 4 GB RAM DDR4 ECC 2666 MHz.

Więcej

Tanie domeny

Ponad 450 dostępnych rozszerzeń domen, niska i stała cena rejestracji, transferu i odnowienia domen. Zarejestruj tanio domenę już teraz!

Więcej

Certyfikaty SSL

Zamów komercyjny certyfikat SSL w niskiej cenie z najwyższą gwarancją finansową od największych wystawców lub korzystaj z darmowych SSL.

Więcej

Opinie HOSTINGUJ.PL - hosting, domeny i certyfikaty ssl