Regulamin

Korzystanie z usług Hostinguj i dostępnych zasobów

Jesteśmy partnerami w Twoim biznesie i o niego dbamy. Korzystanie z usług Hostinguj wiąże się z obowiązkiem przestrzegania polskiego i europejskiego prawa jak również wytycznych, które postaramy się Państwu jasno przedstawić.


Aktualizowany Lipiec 1, 2018

Wstęp regulaminu

Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Hostinguj drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin zawiera zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem i warunkami w nim zawartymi.

Regulamin powstał z myślą o jasnym przedstawieniu zasad, których należy przestrzegać.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez HOSTINGUJ Maksymilian Kuta w postaci usługi hostingu polegającej na udostępnieniu i nadaniu uprawnień do korzystania z bezpiecznego serwera w celu przechowywania na nim danych i zarządzania dostępnymi funkcjami planu za pomocą panelu.

Korzystanie z hostingu jak innych oferowanych usług warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowanie z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług hostinguj i wytyczne

Serwis – serwis internetowy hostinguj.pl, prowadzony przez HOSTINGUJ

HOSTINGUJ/Usługodawca/Organizator – właściciel i administrator Serwisu, świadczący usługę hostingu w oparciu o niniejszy regulamin tj. – HOSTINGUJ Maksymilian Kuta z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 85/21, (02-001), NIP: 8133618743, REGON: 380594806.

Rejestracja - Założenie nowego Konta

Usługobiorca – Pełnoletnia osoba korzystająca z usług Hostinguj świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto ze spersonalizowanym hasłem dostępowym w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

Panel Klienta - indywidualny panel dostępowy Klienta, zawierający biling, płątności online, zamówione usługi oraz skróty do zarządzania aktywnymi usługami.

Okres Abonamentowy - Czas trwania umowy i świadczenia usługi

Wystawca - osoba trzecia uprawniona do wystawiania Certyfikatów SSL i weryfikacji danych podanych przez Klienta

§3 Usługi

3.1. Hosting Hosting - usługa udostępniająca dostęp do serwera, na którym Klient ma do wykorzystania zamówione zasoby w postaci przestrzeni dyskowej, przepustowości i funkcji zależnych od wybranego planu hostingowego.

Proces zamówienia hostingu przez Klienta odbywa się poprzez elektroniczny formularz zamówień i jest przesyłany Organizatorowi. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Organizatora pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a Organizator zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie. Podczas składania zamówień wymaga od Klienta sprecyzowania domeny, która będzie główną domeną hostingu, kolejne kroki Klient powinien wykonywać zgodnie z informacjami dostępnymi w formularzu. Umowa zostaje zawarta na wybrany okres przez Użytkownika, który może później przedłużyć lub pozwala przejść na wyższy/niższy plan hostingowy.

Usługodawca informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług Hostingu na kolejny okres. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie konto Użytkownika zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni. Uregulowanie należności w tym terminie powoduje przedłużenie okresu abonamentowego, licząc od dnia dokonania wpłaty. Nieuregulowanie we wskazanym terminie wymaganej należności po 30 dniach skutkuje usunięciem zgromadzonych danych.

Usługodawca gwarantuje dostępność usługi Hostingu w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący Użytkownikowi limit transferu danych. Zapewniając jak najlepszą jakość usług Hostingu Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Odczuwalna/Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze, o czym Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną. Użytkownik powinien wykonywać kopie zapasowe plików hostingu w celu utworzenia prywatnych kopii zapasowych w celu zabezpieczenia się przed utratą danych. Organizator nie odpowiada za pliki przechowywane przez Klienta.

Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

 • naruszanie cudzych praw własności intelektualnej,
 • godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,
 • mających charakter pornograficzny,
 • innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników. Zabronione jest ingerowanie Klienta w serwer jak również wykonywanie działań, które mają na celu spowolnić lub próbować uzyskać nielegalny dostęp. Nierozwiązane spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem.

Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie. Bezproblemowe korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

3.2. Domeny Domeny internetowe- usługa pozwalająca uzyskać własny adres internetowy/domenę na wybrany przez Klienta okres. Domena to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz dostępnych rozszerzeń. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem domen.

Rejestrator to podmiot odpowiedzialny za bezpośrednią rejestrację nazw domen w bazie Operatora Rejestru. Partner to podmiot pośredniczący w rejestracji domen, mogący świadczyć także usługi bezpośredniej rejestracji domen na mocy zawartych porozumień z danym Operatorem Rejestru. Klient ma możliwość ukrycia danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois dla domen globalnych, dostępnych w ofercie. Operator Rejestru to podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu. W celu rejestracji wybranej domeny, Hostinguj działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru albo za pośrednictwem Partnera z odpowiednim Rejestratorem lub Operatorem Rejestru. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia hostinguj.pl reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji nowej domeny, w tym w szczególności:

 • do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie jasno określonym w Regulaminie,
 • do udzielenia Administratorowi dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy usługi.

3.3. Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL- usługa szyfrująca gwarantująca bezpieczeństwo wybranego adresu lub serwera. Certyfikat SSL to unikatowy ciąg znaków poddany walidacji przez Wystawcę, służący do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze/hostingu, na którym go zainstalowano. Jest zarejestrowany dla określonej nazwy domeny dla której go wystawiono.

Certyfikat SSL może być poddany unieważnienieniu, które polega na zaprzestaniu uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze/hostingu, na którym został on umieszczony. Ceny całkowite oferowanych certyfikatów są zgodne z ofertą zamieszczoną na podstronie certyfikatów, gdzie znajduje się szczegółowy cennik i pełna oferta.

3.4. Serwery gier Serwery gier- usługa z wybranym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta gry służącym do prowadzenia rozgrywek multiplayer przez Internet, serwer jest zainstalowany na zasobach Usługodawcy. Poprzez pojecie Slot należy rozumieć miejsce dostępne dla jednego gracza na serwerze gier.

Serwery gier dzialą się na serwery publiczne i prywatne, które z kolei muszą być zawsze zabezpieczone hasłem dostępowym i zabronione jest jego publiczne podawanie w nazwach serwerów. Charakteryzują się również takimi parametrami jak maksymalna ilość Slotów, adres ip, port, id, okres wynajmu Serwera. Usługobiorca bądź Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie Serwerami a w szczególności konfigurację Serwera, wgrywanie map, modów i ich początkową konfigurację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, winy Usługobiorcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub niezachowania przez niego przepisów bądź postanowień Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klientowi nie wolno ingerować w procesy serwerów w celu spowolnienia usług osób trzecich i innych Klientów firmy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści oraz nie odpowiada za poczynania Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację wykonaną przez Usługobiorcę lub Administratora.

Usługodawca instaluje zamówiony Serwer gier, w ciągu jednego dnia roboczego od zaksięgowania należnej opłaty zgodnej z zamówieniem dokonanym za pomocą formularza elektronicznego. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy narzędzie do konfigurowania i kontroli nad Serwerem, a w szczególności Panelu administracyjnego i dostępu do plików Serwera za pomocą protokołu FTP. Hostinguj przeprowadza zlecone i konieczne naprawy lub reinstalacji Serwera najszybciej jak jest to możliwe, a maksymalnie do pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia zaistniałego problemu.

Usługodawca nie zajmuje się modernizacją serwera Klienta, nie wykonuje instalacji modów i pluginów. Zakazuje się wykorzystywać serwer ftp jako miejsce wymiany plików w internecie. Zabrania się ingerowania w silnik oprogramowania gry i komend rozruchowych w celu zwiększenia wydajności lub liczby Slotów. Administrator nakłada na Klienta obowiązek umieszczenia w nazwie serwera adresu firmy Hostinguj np. w postaci zapisu "| Hostinguj.pl" lub "@Hostinguj.pl". Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy serwera, jeżeli będzie ona niezgodna z wytycznymi Regulaminu lub będzie łamała prawa lub będzie naruszać dobra osób trzecich. Zabrania się kategorycznie uruchamianie oprogramowania do obliczeń (kopania) kryptowalut lub wykorzystujących dostępne zasoby w innym celu niż zamówiony Serwer gier.

Klient ma możliwość zatrzymania, startu i reinstalacji plików serwera za pomocą panelu administracyjnego gier.

3.5. Serwery głosowe Serwery głosowe- usługa z wybranym oprogramowaniem dostarczonym przez producenta aplikacji głosowej służącej do komunikacji głosowej przez Internet, serwer jest zainstalowany na zasobach Usługodawcy. Serwer głosowy działa na zasadach i wytycznych Serwerów gier. Posiadają one zamówioną przez Klienta liczbę Slotów jak również opcję czy jest to serwer publiczny bądź prywatny. Korzystanie z serwera musi być nadzorowane przez Klienta, który zobowiązuje się do pilnowania przestrzegania prawa. Niezastosowanie się do regulaminu i wytycznych serwerów pozwala Administratorowi na zawieszenie/usunięcie zamówionego serwera. Kanały serwerów głosowych niemogą zawierać wulgaryzmów ani załączników do niebezpiecznych i gorszących treści.

Usługodawca nie wykonuje modernizacji i konfiguracji kanałów i administratorów wybranego oprogramowania serwerów.

§4 Płatności

Usługi Hostinguj są odpłatne, regulowane za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą szybkiej płatności bankowej online. Wszelkie dane do przelewów, rodzaje płatności i faktury są dostępne w Panelu Klienta po zalogowaniu. Wysokość opłaty z tego tytułu jest zależne od wybranej usługi i jego cennika – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy. Cennik usług z przyczyn zależnych od partnerów może ulegać zmianie o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami prawa. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika.

W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie obowiązuje nowy cennik. Wszelkie wypowiedzenia powinny zostać złożone w formie pisemnej/elektronicznej i przesłane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub bezpośrednio na adres korespondencyjny firmy Hostinguj dostępnej w zakładce kontakt. Przekroczenie miesięcznego limitu transferu zawiesza wybraną usługę z możliwośćią jego ponownego aktywowania po zakupie dodatkowego pakietu transferu. Zawieszona usługa z powodu wyczerpania zasobów przepustowości jest aktywowana w momencie nastąpienia następnego kolejnego okresu abonamentowego usługi. W przypadku nieuregulowania płatności w wymaganym terminie umowa o świadczenie wybranych usług wygasa, a konto i pliki Użytkownika po 30 dniach zostają bezpowrotnie usunięte/zablokowane w serwisie.

Faktury VAT są wystawiane z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu podczas rejestracji/edycji Konta. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wszystkich cen usług Hostinguj doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podczas składania zamówienia kody rabatowe i promocyjne obniżające koszt zamówienia nie łączą się ze sobą.

§5 Odpowiedzialność

Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz – w przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu – wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług Hostinguj ze skutkiem natychmiastowym.

Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utrudnienia w korzystaniu z usług Hostinguj spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub jego klientów, a także działaniami wykonywanymi przez osoby trzecie lub siły wyższe.
 • umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści lub nieetyczych przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby,
 • szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku z korzystaniem z usług Hostinguj, a stanowiącymi zdarzenie, za którego powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • usunięte dane i pliki w związku z niedokonaniem płatności za przedłużenie usług,
 • usunięte dane i pliki Klienta, Hostinguj nie bierze odpowiedzialności za codzienne wykonywanie aktualnej kopii zapasowej plików.

Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty z tytułu świadczenia wybranej usługi.

§6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hostinguj natomiast administratorem danych osobowych umieszczanych przez Użytkownika na serwerze w oparciu o niniejszy Regulamin jest Klient. Klient zezwala Hostinguj przetwarzać dane osobowe osobowe w celu zapewnienia najwyższej jakości i dostępności realizowanych usług. Dane osobowe podane przez Klienta zostały złożone dobrowolnie, będące koniecznym warunkiem do rozpoczęcia realizacji zamówionych usług. W przypadku realizacji zamówienia, którego dane identyfikujące Klienta są niepoprawne lub ich brak Usługodawca może wstrzymać się z jego aktywacją i realizacją do czasu wprowadzenia poprawnych danych. Hostinguj zapewnia najwyższą ochronę powierzanych mu danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Hostinguj wykorzystuje sprawdzone środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta, w szczególności uniemożliwiając dostęp do nich przez osoby trzecie. Usługodawca stosuje rozwiązania zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu, którą Klient w całości akceptuje i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń.

§7 Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji jedynie w wypadku dotyczącym różnicy pomiędzy oferowanej, a dostarczanej jakości usług. Ewentualne reklamacje Klienta prosimy składać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub zgłoszenie, opisując przyczynę złożenia reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamacje Klienta w najkrótszym możliwie terminie, nie trwającym dłużej niż 60 dni. Wszelkie informacje na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca dostarcza Klientowi za pomocą korespondencji wysłanej za pomocą poczty e-mail lub standardowej korespondencji pisemnej.

§8 Zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę przed wejściem w życie nowego Regulaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy Hostinguj może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej. Klient, który nie przesłał stosownych dokumentów przed terminem wejścia nowego Regulaminu akceptuje jego wszystkie zmiany i się do nich stosuje. Umowa o świadczenie wszystkich usług Hostinguj zawierana jest w języku polskim. Regulamin w innych formatach jest dostępny do pobrania i wydrukowania w celu zaznajomienia się z jego treścią.